U bent hier

Activiteiten AIDO

In het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) werkten het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken samen aan de vergroting van het bestuurlijke draagvlak en ondersteuning van het veld op het gebied van duurzaam toegankelijke digitale overheidsinformatie.  De overheidskoepels waren zodoende een belangrijke samenwerkingspartners in het programma Archief 2020 en het activiteitenprogramma was op elkaar afgestemd. Voor de uitvoering van eigen stimulering- en ondersteuningsprojecten in de periode 2013-2016 ontving AIDO van het ministerie van OCW een subsidie. Het project was bij de VNG in beheer ondergebracht.

Strategie en visievorming

AIDO droeg met projecten bij aan strategieontwikkeling en visievorming over digitale duurzaamheid. Het ging daarbij niet alleen om de aansluiting op een e-depotvoorziening, maar ook om bij de vorming van archieven te borgen dat deze onder een regime komen van goede, geordende en toegankelijke staat.

Een bestuurlijk ambassadeur stond het AIDO team bij om ook bestuurders en overheidsmanagers van gemeenten, provincies en waterschappen aan het denk te zetten over de uitdaging om digitale informatie in de tijd te bewaren en te ontsluiten, door deze op orde te brengen en een strategie te ontwikkelen voor aansluiting op een e-depotvoorziening.  

Producten

Ter ondersteuning van de decentrale overheden werden vanuit het project AIDO de volgende handreikingen voorbereid:

  1. Een functioneel ontwerp voor een e-depotvoorziening incl. koppelvlakken
  2. Een aanbestedingsbestek voor zorgdragers, die een e-depotdienst willen inkopen
  3. Businesscases e-depot incl. dienstverleningsmodellen en best practices
  4. Een kwaliteitssysteem voor het archiefbeheer, zoals wettelijk voorgeschreven in artikel 16 van de Archiefregeling
  5. Een handreiking voor de opzet van een decentrale Strategische Informatie Overleg, zoals genoemd in het gewijzigde Archiefbesluit
  6. Een handreiking Toekomstgerichte Archiefinstellingen
  7. Een publicatie  Archiefinnovatie Decentrale Overheden. Waar we staan en wat er moet gebeuren

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende koepelorganisaties: VNG, IPO of Unie van Waterschappen.