U bent hier

Digitale duurzaamheid

 • Onderstaande projecten leveren een bijdrage aan het doel van programmalijn 1, Digitale duurzaamheid: De overheid borgt op een duurzame manier de toegankelijkheid van overheidsinformatie.  
 • Roadshow Digitale Duurzaamheid bij Waterschappen

  Recente ontwikkelingen als de Wet open overheid, Wet hergebruik overheidsinformatie en de komst van de Omgevingswet dwingen overheden hun digitale archieven op orde te brengen. Dit stelt hun in staat informatie te delen, openbaar te maken en verantwoording af te leggen. Tijdens de Roadshow digitale duurzaamheid zoomen we verder in op deze ontwikkelingen, en bespreken we de implicaties voor uw organisatie.

 • Pre-ingest. Exporteren van (meta)data en mappen met TMLO

  Leerdoel(en) van het project Wat zijn de belangrijkste kennisvragen voor dit project: Wat is de kwaliteit/bruikbaarheid van de exports uit diverse archiefbeheersystemen van archiefvormers Welke eisen moeten er aan een dergelijke export worden gesteld   Wat zijn de mogelijke leereffecten voor anderen?  Inzicht krijgen in de werking van archiefbeheersystemen van archiefvormers

 • Informatiemodel TMLO

  Leerdoel(en) van het project Ontwikkelen en realiseren van een Informatiemodel Kennisopbouw rond informatie modelleren   Het realiseren van dialoog tussen de archiefsector, informatiemanagement en leveranciers.

 • Project e-depot Midden Nederland Fase 1

  Project e-depot staat voor het traject dat de 4 samenwerkende archiefdiensten Archief Eemland, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Archief Eemland, RHC Vecht en Venen en  RHC Zuidoost Utrecht initiëren voor het duurzaam toegankelijk maken en houden van te bewaren informatie bij de aangesloten gemeenten.  Leerdoelen In het Project e-depot worden 2 fasen onderscheiden:

 • Pilots aansluiting e-depot PNB-BHIC

  Pilots aansluiting e-depot PNB-BHIC (Provincie Noord-Brabant en Brabants Historisch Informatiecentrum) zijn experimenten om bepaalde onderdelen die te maken hebben met de uiteindelijke aansluiting op het e-depot te beproeven. Er is voor 3 pilots gekozen, namelijk:

 • Proof of Concept “Geo-informatie en het e-depot”

  Leerdoel(en) van het project Doelstellingen van de proof of concept “Geo-informatie en het e-depot” zijn: 1) Inzicht verkrijgen in de wijze waarop geo-informatie duurzaam digitaal kan worden gearchiveerd, rekening houdend met de vereisten vanuit de Archiefwet 1995; 2) Onderzoeken van de technische mogelijkheden voor duurzaam digitale archivering van geo-informatie.

 • Project E-depot voor de Achterhoek, Fase 2

  Leerdoel(en) van het project Door middel van het opstellen van kennisproducten willen de deelnemers leren:

 • Programma e-Depot Zeeuwse overheden

  Leerdoelen en kennisdeling Samen leren en kennis delen met elkaar is één van de centrale doelstellingen van het programma. De Zeeuwse overheden realiseren zich dat ze door samen te werken, elkaar te helpen en samen kennis te ontwikkelen, veel efficiënter en effectiever hun doel kunnen bereiken dan als ieder voor zich het wiel gaat uitvinden.

 • Pilot bodemdossiers Provincie Gelderland fase 2

  Via het landelijke digitale Bodemloket (een initiatief van Rijk, provincie en gemeenten) krijgen burgers en bedrijven inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook zien burgers en bedrijven op welke plek (bedrijf)activiteiten hebben plaatsgevonden in het verleden, die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

 • Videotulen Den Helder

  Sinds 2007 legt Den Helder raadsinformatie digitaal vast. Het gaat om video- en geluidsopnamen (‘videotulen’), tekstbestanden en metadata. Deze opslag vergt echter (te) veel ICT-capaciteit van de gemeente. Daarom gaat Den Helder samen met het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) haar digitale raadsinformatie duurzaam toegankelijk maken via een e-depot.   

Pagina's