U bent hier

Kwaliteitszorg en bestelversterking

 • Onderstaande projecten leveren een bijdrage aan het doel van programmalijn 5, Kwaliteitszorg en bestelversterking: Samen vormen we een kennisnetwerk van toekomstvaste archiefinstellingen.
 • Verkenningen curriculum ontwikkeling

  Leerdoel(en) van het project In het kader van professionalisering zijn twee deelprojecten uitgevoerd om antwoord te geven op de volgende vragen: A:- Hoe kunnen de nieuwe kennisproducten die Archief 2020 heeft opgeleverd hun weg vinden in opleidingen en trainingen voor archivarissen en andere informatieprofessionals?

 • Vertaling nestor-Seal certificering e-Depots

  Leerdoel(en) van het project

 • Archieflab: The Future of Archives

  In het project ‘The Future of Archives’ wordt een aantal kernthema’s en uitdagingen voor de archieffunctie in de 21e eeuw nader uitgewerkt door middel van een exploratief onderzoek. 

 • Archieflab: The journey towards (k)nowmadic archivers

  Een tiental informatieprofessionals en archivarissen vormen de 'Archiknowmads'. In een journey towards (k)nowmadic archivers verkennen zijn wat nodig is om 'trekker' te worden in de archieffunctie op weg naar 2020 en verder. Met behulp van een roadmap en een film wordt duidelijk welke posite het vakgebied inneemt in de informatie- en netwerksamenleving.

 • DUTO-scan voor decentrale overheden

  Het Nationaal Archief ontwikkelt de DUTO-eisen. Op basis van deze eisenlijst kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om hun informatie duurzaam toegankelijk te maken. Voor de implementatie van de eisen is er de DUTO-scan. Die verschaft overheden snel inzicht in de eigen duurzame toegankelijkheid en geeft aanbevelingen op maat.

 • Jaarlijkse Managementconferentie Archief 2020 en BRAIN

  Met de managementconferentie voor directeuren van archiefinstellingen willen Archief 2020 en BRAIN bijdragen aan de versterking van het archiefbestel. Om zich te ontwikkelen is het van belang dat (overheids-)archiefinstellingen zich bewust zijn van hun huidige en toekomstige positie in een veranderende omgeving. Gedurende de looptijd van het programma Archief 2020 wordt de managementconferentie drie maal georganiseerd.

 • Mastercourse Architectuur Archiefsector

  U bent manager of strategisch adviseur en u wilt weten hoe u uw visie op digitale archivering en duurzame toegankelijkheid in praktijk kunt brengen. ICT-architectuur is daartoe een instrument. In de Mastercourse Architectuur Archiefsector leert u meer over de mogelijkheden van architectuur. En krijgt u handvatten om visie te vertalen naar praktijk.  

 • Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening

  Dit atelier richt zich op de verdere vormgeving van de digitale onderzoeksomgeving en digitale dienstverlening. De vraag die in dit atelier centraal staat is : Hoe kunnen archiefbeherende instellingen een digitale onderzoeksomgeving, in relatie tot een fysieke onderzoeksomgeving, zodanig ontwikkelen, dat deze onderzoeksomgeving aansluit bij de wensen en het zoekgedrag van onderzoekers en de eigenheid van archieven en andere collecties?

 • Leerbehoefte in de archiefbranche

  In 2014 presenteerde BRAIN het manifest Leren als levensstijl en de film Leren leren. Zowel film als manifest draagt de boodschap uit, dat iedere professional zich in deze tijd van continue en snelle verandering steeds bewust moet zijn van wat hij te leren heeft van anderen, wat hij anderen kan leren en hoe hij dat niet aflatende leerproces zelf, zowel langs formel

 • Versterking kennisfunctie archiefsector

  Digitalisering vraagt om gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de archiefsector, aldus de Archiefvisie 2011. Aan het Nationaal Archief de opdracht om samen met de sector kennisvragen in kaart te brengen en een verbindende rol te spelen in de gezamenlijke kennisontwikkeling. Dat gebeurt binnen dit project.

Pagina's