U bent hier

Roadshow Digitale Duurzaamheid bij Waterschappen

Aanpak

AIDO

Status

Uitvoering

Programmalijn

Projectleider

Laurens Vellekoop

Looptijd

December 2016 - juli 2017

Recente ontwikkelingen als de Wet open overheid, Wet hergebruik overheidsinformatie en de komst van de Omgevingswet dwingen overheden hun digitale archieven op orde te brengen. Dit stelt hun in staat informatie te delen, openbaar te maken en verantwoording af te leggen. Tijdens de Roadshow digitale duurzaamheid zoomen we verder in op deze ontwikkelingen, en bespreken we de implicaties voor uw organisatie.

Doel

Creëren bewustwording onder waterschappen over het belang van digitale duurzaamheid.

Resultaten

  • Bewustwording waterschappen op het gebied van digitale duurzaamheid.

  • Generiek handelingsperspectief waterschappen om digitale duurzaamheid duurzaam te verankeren binnen bestuur en organisatie.  

Projectteam en deelnemers

De opdracht wordt uitgevoerd door Bureau Berenschot onder begeleiding van managers Mary-Jose van Overveld (Waterschap Brabantse Delta) en Jacob Knoops (Waterschap Rivierenland).

Toelichting

De Roadshow richt zich niet alleen op de informatieprofessional maar juist op de waterschapper werkzaam in het primaire proces. Waar de gemiddelde professional namelijk niet overtuigd hoeft te worden van het belang van informatie en archivering ligt dat bij de ‘business’ vaak anders. De Roadshow bestaat uit een combinatie van presentaties en het gezamenlijk bespreken van interessante cases.

Digitale duurzaamheid is nodig omdat  in de afgelopen jaren weliswaar grote stappen zijn gezet op het gebied van digitalisering, maar het vaak nog niet goed geregeld is hoe alles vervolgens wordt opgeslagen en kan worden teruggevonden. Ook zijn medewerkers zich vaak onvoldoende bewust dat door de digitalisering archivering niet langer het sluitstuk van een proces is, maar hierover al bij de vorming van een dossier goed moeten worden nagedacht.

Deze Roadshow is het vervolg op de inspanningen die de Unie van Waterschappen (UvW) de afgelopen jaren heeft geleverd op het gebied van digitale duurzaamheid. De Unie heeft binnen het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO), samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gewerkt aan het vergroten van het bestuurlijk draagvlak voor archiefinnovatie. Daarnaast hebben zij diverse handreikingen en tools ontwikkeld ter ondersteuning van decentrale overheden bij verduurzaming van hun digitale archieven.

De Roadshow vindt tien keer plaats bij verschillende waterschappen in het land.

Het project wordt financieel ondersteund door het programma Archief 2020.